تجاری سازی

یکی از چالش های کلیدی در مسیر راه صاحبان ایده، کسب و کارها و شرکت های فناور دستیابی به موفقیت اقتصادی و در حقیقت تجاری سازی موفق است. متخصصین تکنوفام با توجه به موقعیت ایده از مراحل اولیه تحقیق و توسعه، بررسی نوآوری ایده، مطالعات امکان سنجی، تدوین طرح تجاری، تعیین مدل تجاری، تدوین استراتژی مالکیت فکری، استراتژی کسب و کار، مشاوره در جذب سرمایه آنها را همراهی می کنند.
صیانت از دارایی های فکری یک گام ضروری در پروژه های توسعه محصول و نوآوری محسوب می شود؛ به طوری که همچون یک چتر حفاظتی، امکان موفقیت بیشتری برای تجاری سازی و ورود به بازار برای صاحبان آنها فراهم خواهد شد. البته تجاری سازی موفق دارایی های فکری پس از ثبت آنها همچنان مستلزم توسعه و بهبود فناوری، توسعه محصول و توسعه کسب و کار است. لذا همچنان تکنوفام در تدوین قراردادهای واگذاری، احصای نیاز و تبادل فناوری، اخذ مجوزهای مورد نیاز در بازارهای داخلی و خارجی، اخذ استانداردها و تدوین قراردادهای استاندارد یا موردی انتقال فناوری همراه شرکت های فناور خواهد بود.